Photo taken at the Washington Avenue Green in Philadelphia, Pennsylvania.